Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη
Επιδιώξεις Στόχου 14
Πολιτικές Στόχου 14
Ελληνικά Δεδομένα Στόχου 14
  • Στοχεύουμε στη διατήρηση υγειών και παραγωγικών ωκεανών και εξασφαλίζουμε τη βιώσιμη χρήση τους με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου όπως αντικατοπτρίζεται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

  • Προστατεύουμε τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, διατηρούμε τουλάχιστον το 10% των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, μειώνουμε τη θαλάσσια ρύπανση και την όξυνση των ωκεανών. Επικεντρωνόμαστε στην παρακολούθηση της θαλάσσιας προστασίας, στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας και στη διασφάλιση υγιών ωκεανών.

 

  • Δίνουμε τέλος στην υπεραλίευση, τις παράνομες και καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές και τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την υπεραλίευση.  

 

  • Μέσω της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων βελτιώνουμε τα οικονομικά οφέλη στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη (SIDS) και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και παρέχουμε στους αλιείς μικρής κλίμακας πρόσβαση στους θαλάσσιους πόρους και στην αγορά.

  • Βελτιώνουμε την επιστημονική γνώση, την ερευνητική ικανότητα και τη θαλάσσια τεχνολογία, για τη βελτίωση της ποιότητας των ωκεανών.

 

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 
πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr