πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr

Προωθούμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους
Επιδιώξεις Στόχου 8
Πολιτικές Στόχου 8
  • Στοχεύουμε στην επίτευξη παγκόσμιας ευημερίας μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας, σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής παραγωγικότητας.

 

  • Προωθούμε τα εργασιακά δικαιώματα και παρέχουμε ευκαιρίες για πλήρη, παραγωγική και αξιοπρεπή απασχόληση σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, δίνουμε τέλος στην καταναγκαστική εργασία, την εμπορία ανθρώπων και την παιδική εργασία.

 

  • Δημιουργούμε ευκαιρίες για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, με σκοπό να διατηρήσουν τις δεξιότητές τους και να αποφύγουμε την αποθάρρυνσή τους για εργασία.

 

  • Ενισχύουμε τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία και την αξιοπρεπή απασχόληση στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω πολιτικών για το εμπόριο, την ανάπτυξη και την απασχόληση των νέων.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ