top of page

Έξι αρχές για την Δίκαιη Αντιμετώπιση της Πανδημίας και την Κοινωνική Ανάκαμψη

1. Η υγεία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, για όλους τους ανθρώπους, δίχως εξαιρέσεις


Σε έναν αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών της ΕΕ, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία υφίστανται χρόνιες πιέσεις από τις πολιτικές λιτότητας, την απορρύθμιση, τις ιδιωτικοποιήσεις και την αποεπένδυση, φθάνουν στα όριά τους, ενώ το προσωπικό στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας, καθώς και άλλοι επαγγελματίες γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό, συχνά χωρίς να διαθέτουν ούτε καν τον βασικό εξοπλισμό για την προσωπική τους προστασία. Υποστηρίζουμε τα αιτήματα για δωρεάν και προσβάσιμο έλεγχο, θεραπεία και προστατευτικό εξοπλισμό για όλους τους πολίτες, για διεύρυνση της χωρητικότητας των νοσοκομείων, για μια διευρυμένη δημόσια χρηματοδότηση για το σύστημα δημόσιας υγείας. Η εξομάλυνση της καμπύλης της λοίμωξης του κορονοϊού συνεπάγεται αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας για χρόνια. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εγγυώνται πρόσβαση σε προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, ανεξάρτητα από το εργασιακό ή μεταναστευτικό καθεστώς.


2. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά την κρίση


Αρκετά κράτη μέλη έχουν λάβει ειδικά κατ’ εξαίρεση μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα μέτρα αυτά να είναι αυστηρά περιορισμένα χρονικά και να τελούν υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο, να είναι αναλογικά, συνεκτικά και αναγκαία και να εξυπηρετούν μόνο το σκοπό της προστασίας των ανθρώπινων ζωών και της δημόσιας υγείας. Η κρίση δεν μπορεί να χρησιμεύει ως πρόσχημα ή ως μέσο για να υπονομεύουν οι κυβερνήσεις τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, να περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών ή να δημιουργούν μεγάλης κλίμακας επιτήρηση, είτε τώρα είτε μετά το πέρας της κρίσης της δημόσιας υγείας. Αυτό ισχύει και για την ΕΕ στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, και η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο για να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών διαδικασιών. Τα ενισχυμένα μέτρα επιτήρησης και η στέρηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά. Ο αυταρχισμός πρέπει να συγκρατηθεί με κάθε κόστος. Καλούμε όλους τους ανθρώπους να επιδεικνύουν ανθρωπισμό και αλληλεγγύη.


3. Παροχή οικονομικής ανακούφισης απευθείας στους πολίτες


Υποστηρίζουμε τα επείγοντα αιτήματα για επέκταση του δικτύου κοινωνικής προστασίας, προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας, διευρύνοντας τις παροχές ανεργίας, αυξάνοντας σημαντικά τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, επεκτείνοντας την παροχή βοήθειας στο σπίτι, διευρύνοντας την παιδική μέριμνα για τις οικογένειες με εργαζόμενους γονείς, ελαφρύνοντας τα προσωπικά χρέη και σταματώντας τους πλειστηριασμούς, τις κατασχέσεις και τις διακοπές στην παροχή νερού και ρεύματος. Επιπλέον, για την καταπολέμηση της οικονομικής ύφεσης κατά τη διάρκεια των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, οι κυβερνήσεις πρέπει άμεσα να στηρίξουν απευθείας οικονομικά όλους τους πολίτες, βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Η παροχή αυτής της οικονομικής βοήθειας πρέπει να γίνεται γρήγορα και τακτικά, καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης.


4. Διάσωση των εργαζομένων και των κοινωνιών, όχι των εταιρικών κερδών


Οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια κατευθύνεται σε συγκεκριμένους τομείς πρέπει να διοχετεύεται στους εργαζομένους και τους ευάλωτους πληθυσμούς, όχι απλά για τη στήριξη των μετόχων. Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε δάνειο που εκδίδεται με κρατική εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της μισθοδοσίας και των παροχών στους υπαλλήλους, όχι για μπόνους στελεχών ή την επαναγορά μετοχών. Επιπλέον, τα εν λόγω κεφάλαια θα πρέπει να συνοδεύονται από φιλεργατικούς όρους, όπως η προϋπόθεση για εκπροσώπηση των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και η συμμόρφωση με τα υψηλού επιπέδου πρότυπα εργασίας, όπως η καταβολή υψηλών μισθών, η διατήρηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η υιοθέτηση πολιτικής για τη διασφάλιση δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους.


5. Παροχή κινήτρων για μια «ανανεωτική οικονομία» με ταυτόχρονη αποτροπή μελλοντικών κρίσεων


Την ίδια στιγμή που χρειαζόμαστε επειγόντως ένα μεγάλο, βραχυπρόθεσμο πακέτο κινήτρων για την προστασία της υγείας και την οικονομική ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης του κορονοϊού, αποτελεί, επίσης, επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιήσουμε ένα μεγάλο, μεσοπρόθεσμο οικονομικό πακέτο κινήτρων για να καταπολεμήσουμε την οικονομική ύφεση και να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη ανάκαμψη, δεδομένου ότι η κρίση θα δημιουργήσει αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών. Αυτό το πακέτο μέτρων θα πρέπει να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας οικογενειακής βιωσιμότητας, να αντιμετωπίσει τις συστημικές ανισότητες, κατευθύνοντας επενδύσεις στις οικογένειες με εργαζόμενα μέλη που αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη οικονομική ανασφάλεια, και να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση που συντελεί στην απειλή της οικονομίας και της υγείας μας. Βαρύνουσας σημασίας είναι, επιπλέον, τα πακέτα κινήτρων που θα δοθούν στις βιομηχανίες να περιλαμβάνουν όρους για την εφαρμογή υψηλής ποιότητας προτύπων εργασίας, την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και τη δραστική μείωση των εκπομπών και της τοξικής ρύπανσης. Η απάντηση σε μια υπαρξιακή κρίση των σημερινών δομών δεν πρέπει να πυροδοτήσει μια άλλη κρίση.


6. Αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής κατάστασης ανάγκης


Η πανδημία του κορονοϊού δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή χωριστά από την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να εργαστούν εντατικά και γρήγορα για έναν πραγματικά φιλόδοξο Νόμο για το Κλίμα και να επιδιώξουν φιλόδοξους στόχους σε όλα τα διαφορετικά μέρη της Πράσινης Συμφωνίας, όπως η στρατηγική "Farm to Fork", το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, η στρατηγική για την προσαρμογή, και με τις αναγγελθείσες νομοθετικές προτάσεις. Επιπλέον, όλες οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τον προτεινόμενο κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, τον αποκαλούμενο "Κανονισμό Ταξινόμησης".
Comentarios


bottom of page